Ronssehof Geriatrische Revalidatie, Gouda

Dit revalidatiecentrum, onderdeel van Zorgpartners Midden-Holland, levert een gespecialiseerde vorm van revalidatie aan ouderen met complexe problematiek. Het multidisciplinaire team bestaat o.a. uit verpleegkundigen, verzorgenden, fysio- en ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en specialisten ouderengeneeskunde.

Aanleiding

De nieuwe, tweehoofdige directie wilde Ronssehof ontwikkelen tot regionaal expertisecentrum waarin meer integraal gewerkt wordt. Vanuit kwaliteitsoogpunt was er daarnaast behoefte om meer procesgestuurd te werken. Door recente reorganisaties was er bij medewerkers echter sprake van onrust en gebrek aan vertrouwen in de leiding van de organisatie. De Raad van Bestuur van Zorgpartners Midden-Holland riep onze ondersteuning in, te beginnen met een Quickscan om de aangrijpingspunten voor verandering te identificeren.

Ondersteunings­traject

De Quickscan leidde tot een twintigtal aanbevelingen met betrekking tot sturing, werkvloer, ICT, communicatie en HR. Al deze aanbevelingen werden integraal overgenomen door de RvB en in overleg met ons omgezet naar diverse ondersteuningsmodulen. De Goede Werker leverde onder meer ondersteuning bij:

 • Concreet vormgeven van de samenwerking binnen de duale directie
 • Ontwerpen van (financiële) dashboards in samenwerking met de afdeling Planning & Control
 • Opbouw van het interdisciplinaire revalidatieteam
 • Bepalen van het pakket van eisen aan beschikbare ICT door de directie
 • Opstart van de procesinrichting
 • Professionalisering van de werkvloer

Resultaten

 • Duale directie goed op elkaar ingespeeld en meer organisatorische samenhang
 • Sturingsinformatie beschikbaar in de vorm van dashboards
 • Start procesinrichting en - beschrijving vanuit gedeelde visie op revalidatie
 • Betere afstemming verantwoordelijkheden binnen het Revalidatieteam
 • Hogere kwaliteit van werken, aangetoond via door derden uitgevoerde audits

Interesse?

Bent u benieuwd hoe De Goede Werker ook in uw organisatie verschil kan maken? Aanleiding om ons in te huren kan zijn:

 • Certificering
 • ICT-implementatie
 • Veiligheid & toezicht
 • Fusie & Reorganisatie
 • Organisatiecultuur & ethiek
 • Teamopbouw
 • Patiënttevredenheid
 • Werknemerstevredenheid

We zijn voorspelbaar in onze kosten en budgetteren scherp aan de hand van een vooraf vastgestelde eenmalige of periodieke flat fee. Tussentijdse evaluatie, aan de hand van afgesproken doelen, houdt ons werk transparant. Heeft u interesse? Bel of mail ons dan voor een oriënterende afspraak. We bespreken graag wat De Goede Werker in uw organisatie kan betekenen.